Polityka prywatności

 POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW TYPU COOKIE 

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych gromadzonych lub przetwarzanych, które pochodzą od użytkowników aplikacji mobilnej Skicrown.eu oraz stron internetowych, zdarzeń cyfrowych, sklepów, wydarzeń lub innych produktów i usług, z których wszystkie stanowią część aplikacji Skicrown.eu (zwanej w dalszej części „Aplikacją”). Niniejsza Polityka określa także sposób wykorzystania, udostępniania i ochrony danych osobowych użytkowników, przedstawia opcje wyboru przysługujące użytkownikom w związku z ich danymi osobowymi i sposób kontaktu z Administratorem danych. 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych oraz podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych użytkowników jest SPORT CROWN PSA, z siedzibą w Krakowie, ul. Cechowa 63, kod 30-614 Kraków, Polska, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000980538, NIP 6793243047. Odnośny podmiot określany jest w niniejszej polityce jako „Skicrown.eu”, „nasz”, „my” lub „nas”. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki plików typu Cookie proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: contact@skicrown.eu 

DANE OSOBOWE 

Skicrown.eu prosi użytkowników o podanie pewnych danych osobowych w związku z dostawą usług lub produktów zamawianych przez użytkownika, np. w ramach dokonywania zakupów, kontaktu z działem obsługi klienta Skicrown.eu, prośbą o przesyłanie korespondencji, utworzeniem konta, udziałem w imprezach lub konkursach Skicrown.eu lub korzystaniem z Aplikacji Skicrown.eu. Ponadto, gdy użytkownik zamawia określone usługi w sklepie, Skicrown.eu może wymagać zalogowania się i podania określonych danych w celu umożliwienia należytego świadczenia usług, które są następnie powiązane z jego kontem (np. rozmiar odzieży, dopasowanie, preferencje). 

Ww. dane osobowe obejmują: 

 • dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres dostawy i adres fakturowania, nazwę firmy do wystawienia faktury; 
 • login oraz informacje dotyczące konta, w tym nazwę użytkownika, jego hasło oraz unikalny identyfikator; 
 • dane osobowe, w tym płeć, miejscowość zamieszkania, datę urodzenia i historię zakupów; 
 • informacje dotyczące płatności lub karty kredytowej; 
 • elementy graficzne, fotografie oraz filmy wideo; 
 • dane nt. aktywności fizycznej przekazane przez użytkownika lub wygenerowane przez Aplikację Skicrown.eu (termin, liczba dni na nartach, lokalizacja, poziom zaawansowania); lub 
 • preferencje osobiste, w tym listę życzeń jak również preferencje marketingowe. 

Skicrown.eu gromadzi dodatkowe dane osobowe od użytkowników na potrzeby umożliwienia świadczenia mu dodatkowych funkcji za pośrednictwem Aplikacji. Na przykład Aplikacja prosi o udostępnienie danych na temat lokalizacji telefonu użytkownika na potrzeby ustalenia położenia użytkownika na mapie lub rejestracji trasy zjazdu, a także kontaktów użytkownika w celu umożliwienia mu interakcji z przyjaciółmi i znajomymi oraz danych uwierzytelniających konta na portalach społecznościowych na potrzeby publikowania treści z Aplikacji Skicrown.eu na portalu społecznościowym. Ww. dane osobowe obejmują: 

 • informacje o ruchu pobrane z akcelerometru wbudowanego w urządzenie użytkownika; 
 • fotografie, dźwięk; 
 • dane dotyczące lokalizacji (GPS); lub 
 • informacje dotyczące portali społecznościowych, w tym dane uwierzytelniające logowanie oraz wszelkie informacje z publikowanych przez użytkownika postów na temat Skicrown.eu lub komunikacji użytkownika z Skicrown.eu. 

W trakcie interakcji użytkownika z Aplikacją Skicrown.eu niektóre dane są automatycznie pobierane z urządzenia lub przeglądarki internetowej użytkownika. Więcej informacji na temat ww. praktyk zawiera poniższa sekcja niniejszej polityki prywatności zatytułowana „Pliki typu cookie oraz Znaczniki Pikselowe”. Ww. dane osobowe obejmują: 

 • dane identyfikacyjne urządzenia, status połączenia, dostęp do sieci, informacje na temat przechowywania informacji a także informacje o poziomie baterii; 
 • pliki typu cookie, adresy IP, tzw. referrer headers, dane identyfikujące przeglądarkę internetową i jej wersję, sygnały nawigacyjne web beacons , tagi oraz interakcje z Aplikacją Skicrown.eu. 

DZIECI 

Przestrzegamy lokalnych przepisów i nie zezwalamy dzieciom na rejestrację w Aplikacji Skicrown.eu, jeśli nie osiągnęły wieku wymaganego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, w którym mieszkają. Skicrown.eu wymaga udzielenia przez rodziców zgody na udział dzieci w świadczonych usługach i wydarzeniach związanych z Aplikacją. 

NARZĘDZIA DO ZARZĄDZANIA ZGROMADZONYMI PRZEZ SKICROWN.EU DANYMI OSOBOWYMI 

Podczas korzystania z Aplikacji, Skicrown.eu przekazuje informacje lub uzyskuje zgodę użytkowników dotyczącą pewnych praktyk, takich jak np. udzielenie zgody na wykorzystywanie lokalizacji użytkownika lub wysyłanie powiadomień typu Push. Skicrown.eu może uzyskać takie zgody poprzez Aplikację Skicrown.eu bądź też używając standardowych zgód dostępnych na urządzeniach użytkownika. 

W wielu przypadkach przeglądarka internetowa lub aplikacja urządzenia przenośnego zapewniają dodatkowe narzędzia umożliwiające użytkownikowi kontrolę w zakresie pobierania lub udostępniania poszczególnych kategorii danych osobowych. Na przykład urządzenie przenośne lub przeglądarka internetowa mogą oferować narzędzia umożliwiające użytkownikowi zarządzanie wykorzystaniem plików typu cookie lub udostępnianiem lokalizacji. 

Zachęcamy do zapoznania się z narzędziami dostępnymi w urządzeniu użytkownika i korzystania z nich. 

W JAKIM CELU I W JAKI SPOSÓB SKICROWN.EU WYKORZYSTUJE DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA? 

Skicrown.eu wykorzystuje dane osobowe użytkowników w następujący sposób: 

Do zapewniania należytego działania żądanych przez użytkownika funkcjonalności Aplikacji oraz Usług 

Kiedy użytkownik korzysta z Aplikacji, Skicrown.eu będzie wykorzystywać niezbędne dane osobowe użytkownika do świadczenia żądanych przez użytkownika produktów i usług. Na przykład kiedy użytkownik dokonuje zakupu na stronie sklepu internetowego lub w Aplikacji albo bierze udział w imprezie lub promocji, Skicrown.eu przetwarza podane przez użytkownika dane kontaktowe na potrzeby komunikacji z użytkownikiem na temat danego zakupu, imprezy lub promocji. W przypadku skontaktowania się przez użytkownika z działem obsługi klienta, Skicrown.eu przetwarza takie informacje na temat użytkownika dotyczące dostawy, płatności lub zakupionego produktu, by pomóc użytkownikowi w rozwiązaniu zgłoszonego żądania. 

Jeżeli użytkownik korzysta z Aplikacji Skicrown.eu w celu śledzenia swojej aktywności fizycznej lub cech fizycznych, Skicrown.eu zbierze ww. dane osobowe i przechowa je w celu udostępnienia użytkownikowi ww. danych na Platformie. Dane dotyczące aktywności fizycznej użytkownika mogą obejmować dane na temat aktywności wprowadzane przez użytkownika lub dane zebrane przez urządzenie użytkownika w trakcie podejmowanej przez niego aktywności, takie jak dane na temat lokalizacji i ruchu. Skicrown.eu może wykorzystać ww. dane dotyczące aktywności na potrzeby dokonania dalszych obliczeń dotyczących aktywności użytkownika, takich jak czas zjazdu, długość przejazdu celem zaoferowania obliczonych w ww. sposób informacji użytkownikowi w ramach funkcjonalności oferowanych przez Aplikację. 

W wielu przypadkach możliwość korzystania z konkretnych funkcji Aplikacji może być uzależniona od przekazania przez użytkownika dodatkowych danych lub wyrażenia dodatkowej zgody na konkretny sposób wykorzystania konkretnych informacji. Na przykład w celu dzielenia się treścią na portalach społecznościowych konieczne może być podanie danych uwierzytelniających konto w celu zalogowania się na danym portalu społecznościowym. 

Do przesyłania informacji na temat produktów, usług, imprez oraz w innych celach związanych z promocją 

Jeżeli użytkownik wyrazi swoją zgodę, Skicrown.eu będzie przesyłać do użytkownika informacje marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i innych promocji Skicrown.eu, które mogą go zainteresować. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z otrzymywania takich informacji marketingowych. 

Personalizacja 

Skicrown.eu może przetwarzać informacje podane przez użytkownika oraz informacje uzyskane w związku z innymi produktami lub usługami Skicrown.eu – takie jak sposób 

korzystania przez użytkownika z Aplikacji, odwiedziny stron Skicrown.eu, udział użytkownika w imprezach, promocjach i konkursach organizowanych przez Skicrown.eu – w celu personalizacji komunikacji na temat produktów i usług, które mogą być dla użytkownika interesujące. W tym celu Skicrown.eu może połączyć informacje przekazane przez użytkownika z informacjami, które tworzy na temat jego aktywności online, w tym w ramach wewnętrznych spostrzeżeń i analiz. 

Marketing Bezpośredni 

W przypadku użytkowników będących dotychczasowymi klientami Skicrown.eu (w tym na przykład tych, którzy złożyli zamówienie), Skicrown.eu może wykorzystać podane przez użytkowników dane kontaktowe do przesyłania korespondencji marketingowej na temat podobnych produktów lub usług Skicrown.eu, o ile jest to dozwolone przez lokalnie obowiązujące przepisy prawa (oraz o ile użytkownik nie skorzysta z opcji rezygnacji z tej korespondencji). W pozostałych przypadkach Skicrown.eu prosi o zgodę użytkownika na wysyłanie informacji marketingowych. 

Na potrzeby prowadzenia przez Skicrown.eu działalności, a także oferowania i ulepszania jej produktów i usług oraz w związku z pracami utrzymaniowo-konserwacyjnymi 

Skicrown.eu korzysta z przekazywanych jej danych osobowych i informacji na potrzeby prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Na przykład przy dokonywaniu przez użytkownika zakupu, Skicrown.eu przetwarza zgromadzone przy tej okazji informacje na potrzeby realizacji obowiązków księgowych, audytowych oraz na inne potrzeby wewnętrzne. Skicrown.eu może wykorzystywać dane osobowe i informacje na temat sposobu korzystania przez użytkownika z produktów i usług Skicrown.eu na potrzeby ulepszenia jakości świadczonych usług i produktów oraz lepszej diagnostyki problemów technicznych i serwisowych oraz administracji naszej Platformy. 

W celu ochrony praw, mienia i bezpieczeństwa Skicrown.eu oraz innych podmiotów 

Skicrown.eu może również wykorzystywać dane osobowe na temat sposobu korzystania przez użytkowników z Aplikacji Skicrown.eu w celu zapobiegania, wykrywania lub badania oszustw, nadużyć, niezgodnych z prawem przypadków korzystania oraz naruszeń postanowień Warunków Korzystania a także w celu wykonania postanowień sądu, zastosowania się do żądań wystosowanych przez organy państwowe lub zachowania zgodności z przepisami prawa. 

W ogólnych celach badawczo-rozwojowych 

Skicrown.eu wykorzystuje dane na temat sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z Aplikacji i usług Skicrown.eu w celu lepszego zrozumienia zachowań lub preferencji konsumenckich. Na przykład Skicrown.eu może wykorzystać informacje na temat sposobu w jaki osoby odwiedzające www.skicrown.eu wyszukują i znajdują produkty w celu lepszego zrozumienia w jaki najlepszy sposób zorganizować i prezentować ofertę produktową w swoim sklepie. 

Pozostałe cele 

Skicrown.eu może ponadto wykorzystywać dane osobowe użytkowników w inny sposób, o czym będzie każdorazowo stosownie zawiadamiać użytkowników w chwili pozyskania danych i – tam gdzie to konieczne – prosić użytkownika o wyrażenie zgody. 

Podstawa prawna 

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Skicrown.eu odbywa się na różnych podstawach prawnych, w zależności od sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Aplikacji Skicrown.eu. 

 • W przypadku zakupu produktów Skicrown.eu poprzez sklep internetowy Skicrown.eu niezbędne jest podanie przez użytkownika danych osobowych w celu wykonania umowy zawartej z użytkownikiem. Na przykład informacji dotyczących płatności oraz danych kontaktowych niezbędnych do dostarczenia zamówienia. 
 • W przypadku korzystania przez użytkownika z Aplikacji Skicrown.eu polegamy na udzielonej przez użytkownika zgodzie na przetwarzanie danych oraz dla pewnych ograniczonych celów, w celu wykonania umowy zawartej z użytkownikiem (np. dla celów zakupów abonamentu poprzez aplikacje). 
 • Skicrown.eu polega również na innych podstawach prawnych, takich jak prawnie uzasadnione interesy Skicrown.eu w celu przetwarzania informacji o skuteczności naszych kampanii marketingowych, produktów, usług, wydarzeń i innych inicjatyw promocyjnych; do obsługi, ulepszania i utrzymywania naszej działalności, produktów i usług; w celu ochrony naszych lub innych praw, własności lub bezpieczeństwa; oraz do ogólnych celów badawczych i analitycznych. Przetwarzając dane osobowe dla naszych prawnie uzasadnionych interesów, podejmujemy odpowiednie środki, aby realizowane przez Skicrown.eu interesy były zrównoważone z interesami, prawami i wolnościami użytkownika, co chętnie wyjaśnimy w odpowiedzi na pytanie. 
 • Przetwarzamy również dane osobowe użytkowników w celu wypełnienia zobowiązań nałożonych przez przepisy prawa lub w celu ochrony istotnych interesów Skicrown.eu. 

UDOSTĘPNIANIE danych osobowych użytkownika 

Udostępnianie przez Skicrown.eu 

Skicrown.eu udostępnia dane osobowe użytkownika: 

 • podwykonawcom Administratora w celach i na warunkach określonych powyżej; 
 • usługodawcom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Skicrown.eu na przykład na potrzeby przetwarzania danych związanych z kartami kredytowymi i płatnościami, wysyłką i dostawą towarów, przechowywaniem, zarządzaniem i obsługą danych Skicrown.eu, dystrybucją poczty elektronicznej, pracami badawczo-analitycznymi, a także zarządzaniem marką, promocjami produktowymi a także administracją wybranych usług i funkcji. Korzystając z usług świadczonych przez dostawców, zawieramy umowy zobowiązujące ich do wdrożenia stosownych środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych użytkowników; 
 • pozostałym osobom trzecim w zakresie niezbędnym do: (i) zastosowania się do żądań zgłoszonych przez organy państwowe, postanowień sądu lub odnośnych przepisów prawa; (ii) zapobieżenia niezgodnym z prawem przypadkom korzystania z naszej Aplikacji także naruszeniom Warunków Korzystania z naszej Aplikacji i odnośnych zasad polityki firmowej; (iii) prowadzenia przez Skicrown.eu obrony przed roszczeniami dochodzonymi przez osoby trzecie; oraz (iv) pomocy w ochronie przed oszustwami lub w postępowaniach prowadzonych w związku z popełnieniem ww. rodzaju przestępstw (w tym np. wprowadzaniem podróbek do obrotu); 
 • dostawcom reklamy ukierunkowanej będących osobami trzecimi, którzy świadczą na rzecz Skicrown.eu usługi personalizacji i reklamy dostosowanej do naszych potrzeb. Skicrown.eu korzysta z takich usług w celu dopasowania zagregowanych informacji, które posiada, do danych osobowych znajdujących się w ich bazie danych, aby tworzyć spersonalizowane grupy odbiorców i dostosowywać reklamy do zainteresowań użytkowników w Internecie, w tym w mediach społecznościowych, zgodnie z obowiązującym prawem. Użytkownik może zrezygnować ze spersonalizowanych reklam i niestandardowych grup odbiorców, korzystając z odpowiednich ustawień w Aplikacji Skicrown.eu; 
 • jakimkolwiek innym osobom trzecim, tam gdzie użytkownik udzielił swojej zgody. 

Skicrown.eu może ponadto dokonać transferu danych osobowych zgromadzonych na temat danego użytkownika w przypadku sprzedaży lub zbycia całości lub części przedsiębiorstwa lub majątku Skicrown.eu (w tym w przypadku reorganizacji, podziału, rozwiązania spółki lub jej likwidacji). 

OCHRONA danych osobowych użytkownika i ZARZĄDZANIE nimi 

Szyfrowanie i bezpieczeństwo 

Skicrown.eu wykorzystuje szereg technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, w tym narzędzi szyfrujących i uwierzytelniających w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników. 

Międzynarodowe transfery danych użytkowników 

Dane osobowe gromadzone lub przetwarzane przez Skicrown.eu w kontekście Aplikacji będą przechowywane w Polsce i w innych krajach UE oraz w Wielkiej Brytanii (UK) i Szwajcarii. Niektórzy odbiorcy danych, którym Skicrown.eu udostępnia dane osobowe użytkowników, mogą być zlokalizowani w państwach innych niż kraj, w którym pierwotnie pobrano dane osobowe użytkownika. Jeżeli przepisy prawa obowiązujące w tych państwach nie zapewniałyby tego samego poziomu ochrony danych, porównywalnego z obowiązującym w kraju, w którym użytkownik pierwotnie udostępnił swoje dane, Skicrown.eu zapewni ochronę przekazanych danych zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności i odnośnymi przepisami prawa. 

Przechowywanie Danych Osobowych Użytkownika 

Dane osobowe użytkowników będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności (chyba, że obowiązujące 

przepisy prawa nałożą obowiązek przechowywania danych przez dłuższy okres czasu). Co do zasady oznacza to, że dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez czas prowadzenia konta Skicrown.eu. Dane osobowe związane z zakupem produktów są przechowywane przez dłuższy okres czasu o ile jest to niezbędne w celu spełnienia zobowiązań prawnych (takich jak przepisy podatkowe , dotyczące sprzedaży w tym dla celów odpowiedzialności za jakość produktu). 

Prawa użytkownika związane z jego danymi osobowymi 

Użytkownik ma prawo żądać: (i) dostępu do swoich danych osobowych; (ii) elektronicznej kopii danych osobowych użytkownika (przenaszalność) oraz do przekazania tych informacji innemu podmiotowi; (iii) poprawienia swoich danych osobowych w przypadku ich niekompletności lub niedokładności; lub (iv) usunięcia bądź ograniczenia danych osobowych danego użytkownika w pewnych przewidzianych przez prawo okolicznościach. W przypadku uzyskania przez Skicrown.eu zgody użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, użytkownikowi przysługuje prawo odwołania wyrażonej zgody w dowolnej chwili. 

Jeżeli użytkownik chciałby otrzymać kopię danych osobowych lub wykonać jakiekolwiek inne prawa użytkownika należy przesłać pisemna prośbę droga elektroniczną na adres contact@skicrown.eu 

Rezygnacja z marketingu bezpośredniego 

Jeżeli użytkownik posiada konto Skicrown.eu, może on zrezygnować z otrzymywania korespondencji marketingowej Skicrown.eu poprzez modyfikację preferencji użytkownika dostępnych w Aplikacji lub stronie Skicrown.eu w zakładce „mój profil > ustawienia konta”. Użytkownik może również zrezygnować poprzez wprowadzenie zmian do subskrypcji wiadomości elektronicznych klikając na link „wypisz się” lub postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości. Użytkownik może również skontaktować się ze Skicrown.eu korzystając z danych kontaktowych znajdujących się w sekcji „Kontakt”. 

PLIKI typu cookie oraz znaczniki pikselowe 

W trakcie korzystania przez użytkowników z Aplikacji, w tym stron internetowych i sklepu internetowego, Skicrown.eu pobiera z ich przeglądarek internetowych i zapisuje informacje, które mogą zawierać ich dane osobowe. Do gromadzenia ww. danych Skicrown.eu używa m.in. plików typu cookie oraz znaczników pikselowych, które mogą zawierać: (i) adres IP użytkownika; (ii) unikalny identyfikator plików cookie, informacje na temat plików cookie, a także informacje czy używane przez użytkownika urządzenie posiada oprogramowanie zapewniające dostęp do pewnych funkcji; (iii) unikalny identyfikator urządzenia i jego typ; (iv) domenę, typ przeglądarki i wybrany język komunikacji, (v) system operacyjny oraz ustawienia systemu; (vi) nazwę kraju i strefę czasową; (vii) poprzednio odwiedzane strony internetowe; (viii) informacje na temat interakcji użytkownika z naszą Platformą, takie jak dane do analizy kliknięć, informacje o dokonywanych zakupach jak i podanych preferencjach; oraz (ix) godzinę dostępu i referujące formaty adresu URL. 

Osoby trzecie także mogą zbierać informacje za pośrednictwem Aplikacji i stron Skicrown.eu w formie plików typu cookie, wtyczek programowych i widżetów. Ww. osoby trzecie pobierają dane bezpośrednio z przeglądarki internetowej użytkownika, a przetwarzanie tych danych podlega zasadom polityki obowiązującym u ww. osób trzecich. 

Skicrown.eu korzysta z plików typu cookie oraz znaczników pikselowych w celu śledzenia sposobu, w jaki nasi klienci korzystają z Aplikacji i stron Skicrown.eu oraz lepszego zrozumienia preferencji klientów (np. wyboru kraju czy języka). Powyższe pozwala Skicrown.eu świadczyć usługi na rzecz klientów i zwiększać komfort usług świadczonych w trybie online. Skicrown.eu ponadto wykorzystuje pliki typu cookie i znaczniki pikselowe w celu pozyskania zagregowanych danych na temat ruchu i interakcji w Aplikacji i stron Skicrown.eu, identyfikacji trendów i uzyskania danych statystycznych umożliwiających pracę nad ulepszeniem Aplikacji i stron Skicrown.eu . W Aplikacji i na stronach Skicrown.eu generalnie używane są trzy kategorie plików cookie

 • wymagane: ww. pliki typu cookie są potrzebne w celu zapewnienia podstawowej funkcjonalności strony i w związku z tym ich obsługa jest zawsze włączona. Do tej kategorii należą pliki typu cookie pozwalające na zapamiętanie użytkownika w trakcie poruszania się przez niego po naszej Platformie w ramach jednej sesji lub – na żądanie użytkownika – w trakcie kolejnych sesji. Ww. pliki umożliwiają proces umieszczania produktów lub usług w koszyku zakupów oraz finalizacji transakcji i dokonywania płatności a także pomagają zapewnić bezpieczeństwo i zgodność z ob. obowiązującymi przepisami; 
 • polepszające funkcjonalność: ww. pliki typu cookie pozwalają zwiększyć funkcjonalność Aplikacji i stron Skicrown.eu poprzez śledzenie sposobu korzystania z tych stron. W niektórych przypadkach tego typu pliki cookie zwiększają prędkość z jaką Skicrown.eu odpowiada na zapotrzebowanie użytkownika i pozwalają nam zapamiętać wybrane przez użytkownika ustawienia strony. Brak zgody na przetwarzanie tego rodzaju plików cookie może spowalniać pracy strony; 
 • społecznościowe i reklamowe: pliki typu cookie z mediów społecznościowych oferują możliwość nawiązania przez użytkownika połączenia z używanymi przez niego sieciami społecznościowymi i udostępnienia za pośrednictwem tych mediów treści zamieszczonych przez niego w Aplikacji. Pliki typu cookie o przeznaczeniu reklamowym (obsługiwane przez osoby trzecie) gromadzą informacje z myślą o lepszym dostosowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań użytkownika zarówno w Aplikacji i stronach Skicrown.eu, jak i poza nimi. W niektórych przypadkach w związku z ww. plikami dochodzi do przetwarzania danych osobowych użytkownika. Skutkiem braku zgody na przetwarzanie tego rodzaju plików cookie może być wyświetlanie użytkownikowi nieadekwatnych reklam lub brak możliwości nawiązania skutecznego połączenia z siecią Facebook, Whatsapp lub inną siecią społecznościową, a także brak możliwości udostępnienia treści w mediach społecznościowych. 

Użytkownik w każdej chwili może zmienić ustawienia odwiedzając sekcję „Ustawienia plików cookie”. 

W celu uzyskania kompleksowego i aktualnego zestawienia wszystkich osób trzecich mających dostęp do przeglądarki internetowej użytkownika (poprzez Platformę Skicrown.eu lub w inny sposób) Skicrown.eu rekomenduje instalację specjalnie do tego przeznaczonej wtyczki 

programowej w przeglądarce internetowej użytkownika. Ponadto użytkownik może zaznaczyć opcję, po wybraniu której komputer będzie za każdym razem przy wysłaniu pliku cookie wyświetlał stosowne ostrzeżenie lub alternatywnie wyłączyć wszystkie pliki typu cookie. Można tego dokonać w ustawieniach przeglądarki w każdej przeglądarce i na każdym urządzeniu użytkownika. Przeglądarki różnią się między sobą, tak więc rekomendujemy użytkownikom zapoznanie się z menu „Pomoc” w swojej przeglądarce celem ustalenia poprawnego sposobu modyfikacji ustawień dotyczących plików typu cookie. Wyłączenie plików typu cookie przez użytkownika może spowodować utratę dostępu do wielu funkcji usprawniających działanie Aplikacji i stron Skicrown.eu oraz niepoprawne działanie niektórych z usług. 

Użytkownik może również dostosować swoje preferencje dotyczące reklam na urządzeniu mobilnym na poziomie urządzenia. Na przykład, aby dostosować swoje preferencje dotyczące reklam w systemie iOS, należy przejść do opcji Ustawienia > Prywatność > Reklamy > Ogranicz śledzenie reklam. Aby dostosować preferencje dotyczące reklam w systemie Android, należy przejść do opcji Ustawienia > Google > Reklamy > Rezygnacja z personalizacji reklam. 

KORZYSTANIE z Aplikacji i stron internetowych Skicrown.eu zawierających produkty i usługi osób trzecich 

Aplikacji i strony Skicrown.eu umożliwiają użytkownikom interakcje z szeregiem innych produktów i usług cyfrowych. Na przykład Aplikacja może być zintegrowana z oferowanymi przez osoby trzecie urządzeniami służącymi do śledzenia aktywności, sieciami społecznościowymi. 

Jeżeli użytkownik skorzysta z możliwości połączenia jego konta Skicrown.eu z urządzeniem lub kontem osoby trzeciej, do ochrony prywatności użytkownika na platformach osób trzecich zastosowanie znajdują obowiązujące na nich zasady polityki w tym zakresie. Na przykład w przypadku gdy użytkownik postanowi udostępnić swoją aktywność związaną z Skicrown.eu na platformach społecznościowych prowadzonych przez osoby trzecie, do danych zamieszczonych na tych platformach stosują się zasady polityki obowiązujące na ww. platformach. 

Dla wygody użytkownika lub w celach informacyjnych, Aplikacji Skicrown.eu może zawierać linki do innych (prowadzonych przez osoby trzecie) stron i aplikacji. Na takich zewnętrznych stronach i w takich aplikacjach obowiązują odrębne regulaminy lub zasady polityki dotyczące ochrony prywatności, do zapoznania się z którymi wszystkich użytkowników gorąco zachęcamy. W zakresie, w jakim takie podlinkowanie strony lub aplikacje nie są własnością Skicrown.eu ani nie znajdują się pod jej kontrolą, Skicrown.eu nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, a także za korzystanie z takich stron lub aplikacji w jakikolwiek sposób, czy też obowiązujące tam praktyki w zakresie ochrony prywatności. 

ZMIANY w Polityce Prywatności Skicrown.eu 

Odnośne przepisy prawa, a także praktyka Skicrown.eu podlegają zmianom w miarę upływu czasu. W przypadku, gdy Skicrown.eu podejmie decyzję o wprowadzeniu aktualizacji do polityki prywatności, wówczas zamieści wprowadzone zmiany w Aplikacji i stronach Skicrown.eu. W przypadku wprowadzania istotnych zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych 

użytkownika, Skicrown.eu wystosuje do użytkowników zawiadomienie ze stosownym wyprzedzeniem lub – tam gdzie jest to wymagane w świetle obowiązujących przepisów prawa – wystąpi z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z niniejszą polityką prywatności i bieżącymi informacjami na temat stosowanych przez nas praktyk. 

PYTANIA i informacje zwrotne 

Zachęcamy do zadawania pytań a także zgłaszania uwag i problemów związanych z polityką prywatności Skicrown.eu w ww. zakresie oraz praktycznymi zagadnieniami związanymi z ochroną prywatności. 

Osoby gotowe do udzielenia informacji zwrotnych lub chcące zadać pytanie, zgłosić uwagę lub skorzystać z praw przysługujących im w odniesieniu do ich danych osobowych, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres e-mail: contact@skicrown.eu 

W przypadku zgłoszenia, przez użytkownika do Skicrown.eu, skargi związanej z zasadami ochrony prywatności, Skicrown.eu dołoży należytej staranności by skargę rozpatrzyć w sposób terminowy i efektywny. Użytkownik może również złożyć skargę do uprawnionego organu w kraju swojego zamieszkania. 

Weź udział w konkursie

Weź udział w konkursie